تعرفه تعمیرات

نوع تعمیر خود را انتخاب کنید.

هشبرد

سرویس دوره ای دستگاه

تعمیرات نرم افزاری

پاور

تعمیر سخت افزاری کنترل برد